Privacy policy

eSetup B.V., gevestigd aan Baileystraat 2c, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gegevens die wij automatisch verzamelen

Wanneer je onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door jouw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee je toegang hebt. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies geldt dat aanvullend op deze verklaring, de cookieverklaring van toepassing is. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

🍪 Browsergegevens;

🍪 Duur van jouw bezoek;

🍪 Pagina’s die je bezoekt;

🍪 Links waar je op klikt;

🍪 Locatiegegevens op basis van jouw IP-adres;

🍪 Verbindingsgegevens, zoals het IP-adres;

🍪 Browsergegevens en het apparaattype.

Gegevens die jezelf aan ons verstrekt

Via onze website is het mogelijk om zelf gegevens te verstrekken. Dit kan op de volgende manieren:

📝 Je doet een offerteaanvraag voor één van onze producten.

📝 Je download één van onze informatieve producten zoals een bijvoorbeeld een ebook; 

📝 Je hebt een vraag en maakt gebruik van het contactformulier;

Offerteaanvraagformulier

Via het offerteaanvraagformulier kun je een offerteaanvraag doen voor één van onze producten. Omdat de producten van eSetup.nl doorgaans maatwerkproducten betreffen, komt het met regelmaat voor dat één van onze specialisten contact met je opneemt. Dit contact is nodig om jouw een passende aanbieding te doen. Hierbij worden verschillende persoonsgegevens actief door jouw verstrekt en verwerkt. Deze persoonsgegevens schaart eSetup.nl onder de noemer: 'overige persoonsgegevens' Met het offerteaanvraagformulier worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

👤 Jouw voor- en achternaam / Jouw bedrijfsnaam;

✉️ Jouw e-mailadres;

☎️ Jouw telefoonnummer;

🏠 Jouw postcode & huisnummer;

❓ Jouw vragen of opmerkingen;

🗃️ Actief door jouw verstrekte persoonsgegevens (door het aanmaken van een account op deze webstie of door (telefonische)correspondentie

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om jouw aanvraag te kunnen behandelen. Wij bewaren deze informatie totdat we tot een overeenkomst zijn gekomen of een annulering van jou hebben ontvangen (maximaal 2 jaar). Door het handhaven van deze bewaartermijnen kunnen wij belangrijke informatie over jouw overeenkomst met jou delen of de reeds door jou aangereikte informatie betrekken bij jouw vervolgvragen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken voor servicedoeleinden.

Download informatieproduct

Op onze website is het mogelijk om één van onze informatieproducten te downloaden. Denk hierbij aan een whitepaper of een ebook. Om het informatieproduct naar jouw te kunnen sturen verwerken we de volgende gegevens:

👤 Jouw voor- en achternaam / Jouw bedrijfsnaam;

✉️ Jouw e-mailadres;

☎️ Jouw telefoonnummer;

Wij verzamelen je persoonsgegevens in de eerste plaats om jouw aanvraag te kunnen behandelen. Ten tweede verzamelen we jouw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen of jouw toestemming. Je kunt ten allen tijde jouw toestemming weer intrekken.

Contactformulier

Via het contactformulier kun je ons vragen stellen of contact opnemen. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

👤 Jouw Voor- en achternaam / Jouw bedrijfsnaam;

✉️ Jouw e-mailadres;

☎️ Jouw telefoonnummer;

❓ Jouw vragen en opmerkingen.

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om jouw vraag en/of opmerking te kunnen behandelen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en aansluitend daarop voor een periode van een jaar. Door het handhaven van deze bewaartermijn kunnen wij bij vervolgvragen, de door jou reeds aangereikte informatie, bij de behandeling van jouw vraag betrekken. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken voor servicedoeleinden.

Doel en grondslag van de verwerking

eSetup.nl verwerkt naast de formulieren jouw gegevens voor andere doeleinden:

💶 Het afhandelen van jouw betaling;

💌 Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

📣 Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

ℹ️ Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

👤 Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

📦 Om goederen en diensten bij je af te leveren;

📊 Om ons product- en dienstenaanbod beter op jouw wensen af te stemmen.

🧾Om belastingaangifte te kunnen doen (wettelijk verplicht). 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Voor het merendeel van de persoonsgegevens hebben wij de bewaartermijnen gespecificeerd en transparant neergelegd in deze privacyverklaring. Voor (eventuele) overige gegevens geldt dat wij jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen jouw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Voorgaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of in geval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens bekendmaken aan derden in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit kan op de volgende wijzen gebeuren:

Wij maken gebruik van de diensten van derden om jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor eSetup Jouw persoonsgegevens worden door onze verwerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. eSetup heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving verwerkersovereenkomsten gesloten met al haar verwerkers.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij eSetup te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

eSetup verstrektjouww persoonsgegevens aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, Belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), dan wel deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door jou verzochte dienst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

eSetup B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. eSetup B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door eSetup B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@esetup.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . eSetup B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

eSetup B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@esetup.nl